Syndyk sprzeda stacje benzynową z motelem i restauracją

Opis:
Syndyk masy upadłości Paulina Bursztein ogłasza przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych składającego się z działek o nr: 1199/3, 1200/3, 1202/4, 1203/4, 1198/4, 1202/6, 1203/6, 1205/1 i 1213/2 zabudowanych stacją paliw, restauracją i motelem, położonego w Klimontowie przy ulicy Słonecznej 1 i 1a, gmina Klimontów, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie,o łącznej powierzchni 9356 m2.
Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym, Sygn. akt Sądu Rejonowego w Kielcach V GUp 336/19.
Nieruchomość tworzy jedną gospodarczą całość zlokalizowaną bezpośrednio przy drodze krajowej Nr 9, Radom–Rzeszów.
Nieruchomość składa się z dziewięciu działek, na których zlokalizowane są budynki i budowle dostosowane do prowadzenia działalności handlowej oraz usługowej (gastronomicznej oraz noclegowej), tj.:
• działki Nr 1199/3, 1200/3, 1202/4, 1203/4, 1198/4, 1202/6, 1203/6, 1205/1 i 1213/2 o łącznej powierzchni 9356 m2,
• budynek stacji paliw z restauracją o powierzchni użytkowej 334,15 m2
• budynek motelu o powierzchni użytkowej 405,47 m2
• zadaszenie nad dystrybutorami o powierzchni zabudowy 300 m2
• 3 zbiorniki podziemne na paliwo o pojemności po 32 m3 wraz z instalacjami
• zbiornik podziemny na gaz LPG o pojemności 9200 dm3 wraz z instalacjami
• rurociągi technologiczne paliw i gazu LPG wraz z osprzętem
• parkingi i place manewrowe o powierzchni 4240 m2.

Budynek stacji paliw z restauracją jest wyposażony we wszystkie instalacje i urządzenia niezbędne i wymagane do prowadzenia kasy stacji paliw ze sklepem oraz działalności gastronomicznej w restauracji. Przed kasą stacji paliw zlokalizowana jest wiata, pod którą umieszczone są dystrybutory tankowania benzyny, oleju napędowego i gazu LPG. W restauracji zlokalizowana jest obszerna sala obsługi ze stolikami do konsumpcji oraz barek. Salę można przedzielić ruchomym parawanem aby obsłużyć imprezę zamkniętą, nie rezygnując z obsługi pojedynczych gości. Zaplecze restauracji stanowi wygodna i w pełni wyposażona kuchnia główna, w której wybudowano piec szamotowy opalany drewnem do wypieku włoskiej pizzy. Zaplecze kuchenne stanowią również pomieszczenia urządzone zgodnie z projektem technologicznym, wymaganym przy organizacji żywienia zbiorowego. Jako zaplecze kuchni urządzono pomieszczenie przygotowania potraw, magazyn i pomieszczenie dezynfekcji jaj, magazyn warzyw, magazyn – mroźnia mięsa, zmywalnia, szatnie i sanitariaty pracowników. Budynek motelu posiada 14 pokoi, dwu-, trzy- i czteroosobowych oraz recepcję i zaplecze. Do poszczególnych pokoi w motelu dostęp bezpośrednio z parkingu. Budynek nie posiada wewnętrznego korytarza, a wejście do pokoi odbywa się bezpośrednio z zewnątrz. Pokoje są w pełni wyposażone, każdy pokój posiada łazienkę. Jeden z pokoi przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dwa pokoje urządzono w podwyższonym standardzie z łóżkiem małżeńskim, a łazienkę wyposażono w wannę z hydromasażem. Przed motelem urządzony obszerny parking dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych.
Dodatkowo na terenie nieruchomości zlokalizowany jest nadajnik telefonii komórkowej oraz Paczkomat. Właściciel nieruchomości posiada umowy z firmą telekomunikacyjną oraz kurierską dot. płatności miesięcznego czynszu z tytułu lokalizacji Paczkomatu oraz nadajnika.

1. Cena wywoławcza kompleksu nieruchomości wynosi 4 990 000 ,00 zł (słownie złotych: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100).
2. Sprzedaż ww. nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
3. Minimalne postąpienie określone zostało na kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
4. Oferta sprzedaży dotyczy całego kompleksu nieruchomości. Niedopuszczalna jest sprzedaż rozłączna.
5. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12 marca 2021r na adres siedziby Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce)
6. Składający ofertę nabycia najpóźniej do dnia upływu terminu składania ofert powinien wpłacić wadium na rachunek masy upadłości prowadzony na rzecz Zbigniewa Bielawy w upadłości konsumenckiej prowadzony w Santander Bank Polska S.A. pod numerem 22 1090 259 0 0000 00 01 4365 941 4, z podaniem tytułu przelewu: „WADIUM PRZETARG V GUp 336/19”. Syndyk potwierdzi prawidłowość wniesionego wadium w chwili otwarcia ofert.
7. Termin i miejsce otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 17 marca 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce), sala nr XXV, godzina 13:30.
8. Operaty szacunkowe ww. nieruchomości dostępne są do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz Regulamin przetargu dostępne są pod nr tel. 600 939 003 oraz adresem e-mail: upadlosc@notables.pl

Cena: 4 990 000 zł brutto
Dodano: 25 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Klimontów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]