Syndyk sprzeda stół rehabilitacyjny JSR 1 B (Bobath) za min. 2500 zł

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda używany stół rehabilitacyjny JSR 1 B (Bobath) za cenę nie niższą niż 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Osoby zainteresowane nabyciem winne składać oferty z zaproponowaną ceną, nie niższą niż podana w ogłoszeniu osobiście w Kancelarii syndyka pod adresem:
Syndyk Kinga Grynda-Kijanka, Żwirki i Wigury 6/14 lok.227 42-217 Częstochowa lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii do dnia 27.10.2021 r. Na kopercie należy dopisać „oferta, sygn. akt VIII GUp 260/21”. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2021 roku o godz. 10.30 w biurze syndyka.

W sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów konkurs wygrywa oferent z najwyższą zadeklarowaną ofertą.

Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres korespondencyjny/adres siedziby firmy, kontaktowy numer telefonu oraz wskazanie proponowanej ceny nabycia, nie niższej niż 2 500,00 zł.

Odbiór osobisty w Częstochowie.

Oferty nie spełniające powyższych wymogów, nie będą rozpatrywane.
Oferta, która nie została wybrana, przestaje wiązać oferenta.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę najpóźniej dzień przed zawarciem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez syndyka . Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail oraz telefonicznie w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

Cena: 2 500 zł netto
Dodano: 13 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Częstochowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]