Syndyk sprzeda tartak w Łodzi wraz z ruchomościami

Opis:

Syndyk masy upadłości Lecha Witmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BARTEK PRZEDSIĘBIORSTWO LECH WITMAN” w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 196/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki zbiór rzeczy (tartak w Łodzi – zespół nieruchomości wraz z ruchomościami), w skład którego wchodzą:
a. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105F, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 6/335, 6/337 o łącznej powierzchni 0,5577 ha, oraz prawo własności budynków posadowionych na przedmiotowej nieruchomości gruntowej, a stanowiących odrębną własność, dla której to nieruchomości (działek gruntu i budynków) Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00141800/2 (dalej: „Nieruchomość nr 1”);
b. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105F, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 6/336 o powierzchni 143 m2, oraz prawo własności budynku posadowionego na przedmiotowej nieruchomości gruntowej, a stanowiącego odrębną własność, dla której to nieruchomości (działki gruntu i budynku) Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00084224/2 (dalej: „Nieruchomość nr 2”),
gdzie Nieruchomość 1 i 2 stanowi „Zespół Nieruchomości”
c. ruchomości, tj. (i) frezerka Gomad (iii) wyrównarka/obrabiarka Adolf Aldinger Stuttgart, dalej jako „Ruchomości”,
za łączną cenę nie niższą niż 1.678.500,00 zł netto,powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT), jeśli będzie miał zastosowanie, w tym:
a. dla Zespołu Nieruchomości – 1.677.000,00 zł netto,
b. dla Ruchomości – 1.500,00 zł netto, w tym: (i) 1.000,00 zł – frezerka Gomad, (ii) 500,00 zł – wyrównarka/obrabiarka Adolf Aldinger Stuttgart.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 11.00.
Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. +48 501 541 541.

Cena: 1 678 500 zł brutto
Dodano: 26 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]