Syndyk sprzeda udział 1/2 Mrozy Wielkie

Opis:

WARUNKI SPRZEDAŻY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI
udziału ½ prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr ewid. 37/16 o powierzchni 0,0505 ha, opisana w księdze wieczystej nr OL1E/00027350/6, położona w miejscowości Mrozy Wielkie, obręb geodezyjny 29-Mrozy Wielkie, gmina Ełk, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie.
§ 1
Przedmiot sprzedaży
1. Przedmiotem sprzedaży w trybie z wolnej ręki jest udział ½ prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr ewid. 37/16 o powierzchni 0,0505 ha, opisana w księdze wieczystej nr OL1E/00027350/6, położona w miejscowości Mrozy Wielkie, obręb geodezyjny 29-Mrozy Wielkie, gmina Ełk, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie.
§ 2
Warunki sprzedaży w trybie z wolnej ręki
1. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
2. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr. up., a ponadto:
a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. b) Upadły.
§3
Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 19 162,50 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 50/100).
2. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie na co najmniej jednym portalu internetowym oraz obwieszczone w MSIG.
3. Oferty należy składać do dnia 14.03.2023 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk masy upadłości Barbary Kropiwnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Barbara Katarzyna Kropiwnicka Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w upadłości, Al. Wilanowska 7a lok.32, 02-765 Warszawa
4. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka, Al. Wilanowska 7a lok. 32, 02-765 Warszawa wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 79/22 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Barbary Kropiwnickiej – udział ½
Mrozy Wielkie” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz adres email
składającego.

UWAGA! PEŁNY REGULAMIN SPRZEDAŻY DO UZYSKANY PO KONTAKCIE TELEFONICZNYM Z KANCELARIĄ (wtorek-piątek 9:00-17:00)

Cena: 19 162 zł netto
Dodano: 13 lutego 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mrozy Wielkie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]