Syndyk sprzeda – udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, Skrzeszew, ul. Świerkowa

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XIX GUp 228/20, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 789/20, obręb 0001 o łącznej powierzchni 0,0900 ha, położonej w Skrzeszewie przy ul. Świerkowej 10, gmina Wieliszew, powiat legionowski, woj. mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1L/00059584/8 wraz z udziałem w wysokości 1/176 w prawie własności nieruchomości gruntowej, działka nr ewidencyjny 789/4, obręb 0001, stanowiącej drogę wewnątrzosiedlową położoną w miejscowości Skrzeszew przy ul. Świerkowej, gmina Wieliszew, powiat legionowski, woj. mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1L/00052197/9.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 221.300,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto, z tym, że cenę udziału w drodze określić na 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych)

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2021 r. włącznie, osobiście w siedzibie Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin lub przesłać na adres Kancelarii listami poleconymi bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii).

Wadium należy wpłacić w wysokości 22.130,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści złotych 00/100) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 6 maja 2021 r., przy ul. Juliana Bartoszewicza 3/9,
00 – 337 Warszawa, o godzinie 11:00.

Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin.

Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać WYŁĄCZNIE drogą mailową – kancelaria@nowackagornicki.pl

Cena: 221 300 zł brutto
Dodano: 26 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Skrzeszew
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]