Syndyk sprzeda udział 1/2 w prawie własności mieszkania

Opis:

Syndyk masy upadłości Jerzego Kulika – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zamieszkałego w Augustowie zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.:

– udział 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 25 położonego w Augustowie przy ulicy 29 listopada 20 (powiat augustowski, województwo podlaskie) o pow. 44 m2 wraz z przynależną do tego lokalu piwnicą numer 25, dla którego Sąd Rejonowy w Augustowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SU1A/00016753/4 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w wysokości 200/10000 w nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr SU1A/00007935/8.

Lokal mieszkalny nr 25 położony jest na trzecim piętrze budynku wielorodzinnego, który usytuowany jest na działce geodezyjnej nr 299 o powierzchni 552 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Wartość wg ceny oszacowania wynosi 96.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych, 00/100).
Cena wywoławcza wynosi 72.000,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące złotych, 00/100) tj. 75% ceny oszacowania.
W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne.

Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest:

1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości położonej w Augustowie – sygn. akt VIII GUp 242/19” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 25 maja 2021 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).
2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych, 00/100) do dnia 24 maja 2021 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy.
Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł
nr: 68 1020 1332 0000 1402 1215 7725 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach.

Oglądanie nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu.

Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka, a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885-851-227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

Cena: 72 000 zł brutto
Dodano: 23 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Augustów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]