Syndyk sprzeda udział 1/2 we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Wielopole

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Adres do korespondencji: ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

-udział 1/2 we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Wielopole, gmina Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr PT1B/00061993/4 za najwyższą oferowaną cenę jednak nie niższą niż 2 600,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium. Zainteresowani winni składać oferty korespondencyjnie do dnia 14.09.2023 roku na adres kancelarii syndyka (ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce) w zamkniętej kopercie, na której to kopercie należy umieścić dopisek „Oferta” a także wskazać dane oferenta wraz z numerem telefonu. Za zachowanie terminu uznaje się wpływ korespondencyjny przesyłki na adres syndyka do dnia 14.09.2023 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium określonego w regulaminie przetargu do dnia 14.09.2023 (data uznania na rachunku bankowym syndyka).

Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka, ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce w dniu 15.09.2023 roku o godz. 11.00.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej takich samych najwyższych ofert spełniających warunki formalne syndyk przeprowadzi w celu uzyskania najwyżej ceny licytację ustną w terminie wyznaczonym przez syndyka. Cenę wywoławczą stanowi w takiej sytuacji najwyższa zaoferowana cena. Jeżeli żaden z oferentów nie przystąpi do licytacji ustnej za wygraną uważa się ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną spełniającą warunki formalne.

Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka.

Dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu, można uzyskać również pod nr tel. 574 268 921 oraz e-mail: adw.gryndamałpagmail.com

Cena: 2 600 zł brutto
Dodano: 31 sierpnia 2023
Województwo:
Lokalizacja: Wielopole
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]