Syndyk sprzeda udział 1/2 we współwłasności nieruchomości za cenę nie niższą niż 3.250,00 zł.

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI  

Adres do korespondencji: ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce 

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert: 

-udział 1/2 we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Wielopole, gmina Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie  dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr PT1B/00061993/4 za najwyższą oferowaną cenę jednak nie niższą niż 3 250,00  zł. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium. Zainteresowani winni składać oferty korespondencyjnie do dnia 25.07.2023 roku na adres kancelarii syndyka (ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce) w zamkniętej kopercie, na której to kopercie należy umieścić dopisek „Oferta” a także wskazać dane oferenta wraz z numerem telefonu. Za zachowanie terminu uznaje się wpływ korespondencyjny przesyłki na adres syndyka do dnia 25.07.2023 r. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium określonego w regulaminie przetargu do dnia 25.07.2023 (data uznania na rachunku bankowym syndyka). 

Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka, ul. Silniczna 5/10, 25-515 Kielce w dniu 26.07.2023 roku o godz. 11.00. 

W przypadku złożenia dwóch lub więcej takich samych najwyższych ofert spełniających warunki formalne syndyk przeprowadzi w celu uzyskania najwyżej ceny licytację ustną w terminie wyznaczonym przez synydka. Cenę wywoławczą stanowi w takiej sytuacji najwyższa zaoferowana cena. Jeżeli żaden z oferentów nie przystąpi do licytacji ustnej za wygraną uważa się ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną spełniającą warunki formalne. 

Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. 

Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka. 

Dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu, można uzyskać również pod nr tel. 574 268 921 oraz  e-mail: adw.grynda@gmail.com 

 

 

Cena: 3 250 zł brutto
Dodano: 11 lipca 2023
Województwo:
Lokalizacja: Wielopole
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]