Syndyk sprzeda udział 1/6 części nieruchomości zabudowanej w Błędowie

Opis:

Syndyk sprzeda udział 1/6 części nieruchomości zabudowanej budynkiem rekreacyjnym, położonym w Błędowie 10C gmina Pomiechówek, numer działki 94/42, dla której prowadzona jest księga wieczysta WA1N/00059024/7, za cenę nie niższą niż wartość określoną w operacie szacunkowym biegłego sądowego dla wymuszonej sprzedaży tj, za kwotę co najmniej 15 700,00 zł netto.

Oferty należy składać do dnia 23.11.2021r. do godziny 9:00 na adres kancelarii syndyka -Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Ks, Jana Kompałły 3a/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

Wadium w wysokości 1 570,00 zł należy przelać na konto syndyka do dnia 22.11.2021r do godziny 15:00.

Przetarg odbędzie się dnia 23.11.2021r. w Kancelarii Syndyka o godzinie 9:30.

Jako dodatkowe warunki zbycia w/w prawa syndyk wskazuje:

a) przetarg odbędzie się w biurze syndyka w Ostrowie Wielkopolskim;

b) sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę, ale nie niższą niż cena oszacowania;

c) w przypadku różnicy 1.000,00 zł między ofertą najwyższą a pozostałymi, dokonanie wyboru nabywcy nastąpi w trybie aukcji, w toku której postąpienia będą wynosić 100 zł;

d) wyborowi podlega oferta tego uczestnika aukcji, którego najwyższe postąpienie nie zostanie przebite po 3 krotnym wypowiedzeniu „kto da więcej”;

e) rozpoznaniu podlegają oferty złożone w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie zawierającej: imię/nazwisko lub nazwę oferenta, adres, oferowaną cenę (kwotowo i słownie), oświadczenie o pokryciu wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu sprzedaży, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości wraz z oświadczeniem o wyłączeniu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży;

f) Niezwłoczny zwrot wadium wpłacającemu, którego oferta nie została wybrana;

g) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty i po uprzedniej zapłacie całej ceny pomniejszonej o wartość wpłaconego wadium, a na uzasadniony wniosek nabywcy termin może zostać przedłużony o 30 dni;

h) Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie

i) Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący;

j) W przypadku nie zawarcia przez nabywcę umowy w terminie, syndyk jest uprawniony unieważnić przetarg a wadium podlega przepadkowi na rzecz masy upadłości;

k) kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy

Oferent jest uprawniony złożyć ofertę i uczestniczyć w przetargu przez pełnomocnika. W takim przypadku pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Cena: 15 700 zł netto
Dodano: 19 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Błędów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]