Syndyk sprzeda udział 1/6 w nieruchomości, Mirowice.

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Maciąg, sygn. akt:
XIX GUp 1325/20, informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 20 stycznia 2021 r. uzyskał zgodę na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, składającej się z działek ewidencyjnych nr 270/2 i nr 343 o łącznej pow. 1,749 ha, położonej w miejscowości Mirowice, gmina Grojec, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RA1G/00057092/9 za kwotę nie niższą niż 29 600,00 zł.
Sprzedaż odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie mniejszą niż 29 600,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset 00/000), stanowiącą 80 % wartości oszacowania.
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, przesyłką pocztową–listem poleconym lub złożenie osobiście w biurze syndyka, w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r., do godz.14.00 w zamkniętej zapieczętowanej kopercie na adres: Biuro Syndyka Krzysztof Gołaszewski, ul. Narutowicza 55/6, 20 – 016 Lublin, z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości położnej w Mirowicach, sygn. akt: XIX GUp 1325/20”.
Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 10% ceny sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości, prowadzony w
PKO BP Inteligo o numerze 79 1020 5558 0000 8602 3317 7861 z dopiskiem „Wadium-konkurs ofert XIX GUp 1325/20”. Szczegółowe informacje dotyczące mienia objętego sprzedażą można uzyskać w Biurze Syndyka ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, tel. +48 787 046 018.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności przedmiotu konkursu.

Cena: 29 600 zł brutto
Dodano: 26 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mirowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]