Syndyk sprzeda udział 2/32 w nieruchomości miejsc. Damięty Narwoty

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIX GUp 866/20 sprzeda udział 2/32 w nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne nr 86 i 102/1 znajdującej się w miejscowości Damięty Narwoty ( powiat ciechanowski ) za cenę nie niższą niż 7594,00zł.

Wyłącznie pisemne oferty należy kierować na adres: Biuro Syndyka, Al. Solidarności 155 /6, 00-877 Warszawa z dopiskiem na kopercie ” Oferta” w terminie do dnia 7 lipca 2021r. ( liczy się data wpływu oferty , a nie data jej nadania) . Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2021r. o godz.17.00

Oferta winna zawierać dokładne dane oferenta ( w tym numer telefonu i/lub adres e-mail i zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów dot. zakupu udziału).

Wybrany oferent zobowiązany jest do uiszczenia całej zaoferowanej ceny przed podpisaniem umowy sprzedaży. Informacje dot. przedmiotu sprzedaży ( w tym operat ) – można uzyskać kierując zapytanie na adres mailowy: biurosyndyka@wp.pl

Cena: 7 594 zł brutto
Dodano: 24 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Damięty Nawroty
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]