Syndyk Sprzeda Udział (3/40) w Działce Gruntowej w Gdańsku

Opis:

Syndyk masy upadłości ma przyjemność zaprosić do złożenia oferty w przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż udziału (3/40) w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,8414 HA (8.414 m2) położonej w Gdańsku Św. Wojciechu przy ul. Żuławskiej.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału 3/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej- rolnej, stanowiącej grunty orne klasy IV b oraz grunty pod rowami (prawo własności) o numerze działki 86/2, o powierzchni 0,8414 HA (8.414 m2), położonej w Gdańsku Św. Wojciechu, obręb 124. Nieruchomość opisana jest księgą wieczystą nr GD1G/00029540/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość sprzedawana jest przez Syndyka w postępowaniu upadłościowym („konsumenckim”) Krzysztofa Rosa, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sopocie, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 325/20.

Organizatorem przetargu jest Syndyk z siedzibą w (80-805) Sopocie przy ul. Podjazd 1 lok. 2. Osoby zainteresowane winny skontaktować się z Syndykiem telefonicznie (+48**********11‬) lub drogą mailową (oferty(małpa)syndyk-24.pl). Preferowany jest kontakt mailowy. Uprasza się o kontakt wyłącznie w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.

Tryb przetargu regulowany jest Regulaminem Przetargu. Przetarg odbywa się w formie pisemnej ofertowej. Osoby zainteresowane winny składać do Syndyka pisemne oferty zakupu zgodnie z Regulaminem Przetargu, który na żądanie zainteresowanych zostanie udostępniony przez Syndyka drogą elektroniczną na adres maila lub udostępniony w Biurze Syndyka.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 Sierpnia 2021 roku. Otwarcie ofert w Etapie I postępowania przetargowego jest przewidziane w dniu 01 Września 2021 roku. Cena minimalna dla wskazanej nieruchomości wynosi 5.000 zł netto (pięć tysięcy złotych), a konieczne wadium do uczestniczenia w Przetargu to 1.000 zł (jeden tysiąc) do uiszczenia w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie przetargu i w terminie w nim określonym.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury sprzedażowej w dowolnym momencie bez podania przyczyn oraz wyborze oferty na zasadach opisanych w Regulaminie, jak również niedokonania wyboru oferty lub zakończenie postępowania przetargowego bez rozstrzygnięcia w dowolnym momencie postępowania.

Cena: 5 000 zł brutto
Dodano: 20 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gdańsk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]