Syndyk sprzeda udział 31/200 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym

Opis:

Syndyk masy upadłości Mariana Demel – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 31/200 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 61/1 o powierzchni 0,4019 ha, zabudowaną budynkiem hotelowym, położoną w Krakowie przy ulicy Głowackiego 22, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00067651/0.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 2 972 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 14 marca 2022 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w „Regulaminie” i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 365/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Mariana Demel”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 297 200,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Mariana Demel w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: PL 60 1050 1445 1000 0092 7826 7894, najpóźniej do dnia 14 marca 2022 roku, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.

Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2022 r. o godzinie 11:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności dwóch wybranych przez syndyka członków komisji oraz przybyłych oferentów. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji w formie ustnej wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu ofert. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, art. 1013 kpc stosuje się.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską z dnia 19 kwietnia 2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka – Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 15:00, oraz w aktach sprawy sygn. akt VIII GUp 365/20 w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl

Cena: 2 972 000 zł netto
Dodano: 8 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]