Syndyk sprzeda udział w działce 17/2 w miejscowości Worpławki

Opis:
Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Dubowskiej prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp „of” 59/20, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki udziału 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w postaci działki o nr 17/2 o powierzchni 0,51 ha, położonej w miejscowości Worpławki, Gmina Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko – mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OL1K/00028024/5.
Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 6 850,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) brutto.
Oferty należy składać w terminie do dnia 21 lutego 2022 roku godz. 15:30 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 685,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Katarzyny Dubowskiej kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Katarzyny Dubowskiej o nr PL 95 1090 2590 0000 0001 4661 4854 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 59/20 – udział w działce Worpławki”.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 23 lutego 2022 roku o godzinie 10:00. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży, Syndyk zarządzi przeprowadzenie Aukcji. Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę Mariusza Sienkiewicza dnia 27 maja 2021 roku, który zostanie udostępniony do wglądu w formie skanu, w odpowiedzi na wniosek o jego udostępnienie skierowany na adres email Kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com.
Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, oraz wzór oferty nabycia udziału w nieruchomości, są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce Przetargi/Lista aktualnych przetargów/ Nieruchomości.
Przedmiotem sprzedaży objęty jest udział we współwłasności nieruchomości o przeznaczeniu rolnym o powierzchni łącznej przekraczającej 0,3 ha. Przez wzgląd na osobę nabywcy, w odniesieniu do Przedmiotu sprzedaży może mieć zastosowanie ustawa w z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku – Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w szczególności art. 3 ust. 4 wskazanej ustawy, kreujący uprawnienie do prawa pierwokupu przysługujące z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski
Cena: 6 850 zł brutto
Dodano: 21 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kętrzyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]