Syndyk Sprzeda Udział w nieruchmości gruntowej Nowe Borza

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Emilii Kuleszy (sygn. akt: VIII GUp 93/21) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o nr 62/2 (obręb Nowe Borza) w miejscowości Nowe Borza 14 (powiat pułtuski), o pow. 0,35 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy ok. 80 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/00026260/4 (ww. udział ujęty został w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłej pod pozycją 1). Wartość ww. udziału została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 29.140,00 zł.

Cena wywoławcza: 29.140,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych).
Wadium: 3000,00 zł (trzy tysiące złotych).

Jednocześnie informuję, iż syndyk dokona zbycia ww. składnika masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady:
i) cena wywoławcza ww. składnika stanowić będzie wartość jego oszacowania,
ii) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłej wadium w kwocie 3.000,00 zł,
iii) postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 500,00 zł,
iv) w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz – syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta E.Kulesza – udział w nieruchomości”). Otwarcie ofert nastąpi 6 lipca 2021 r. o godz. 12:00 (z uwagi na stan epidemii COVID-19 wyłączony jest udział osób trzecich).

Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.

Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.

W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 268 645 w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl). Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka.

Cena: 29 140 zł brutto
Dodano: 11 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nowe Borza
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]