Syndyk sprzeda udział w nieruchomości

Opis:

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym Przemysława Papierz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w spra¬wie o sygn. akt VIII GUp 1023/20, przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy: ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 1/8 udziału w prawie własności nieruchomości lokalowej przy ul. Wodnej m. 3 w Jawiszowicach, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1E/00015659/6. oraz zaprasza do składania ofert na następujących warunkach:
1. Cena wywoławcza to 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych.
2. Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę-imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), NIP lub PESEL oferenta, numer telefonu oferenta, oferowaną ceną (dokładne oznaczenie kwoty brutto cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej brutto.
3. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach mogą być składane w terminie do dnia 3 grudnia 2021, do godziny 14 00, na adres: Adrian Parol Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Świętokrzyska 2, 32-5000 Chrzanów. Decydująca jest data doręczenia oferty na podany adres.
4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią w biurze syndyka w dniu 3 grudnia 2021 roku, o godz. 15.00.
5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka, a wszelkie koszty wynikające z zawarcia umowy i wydaniem przedmiotu sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
6. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane.
7. Syndyk zastrzega prawo unieważnienia postępowania konkursowego w każdym czasie, bez podania przyczyn.
8. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Z opisem i oszacowaniem przedmiotowej nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka w Jaworznie, ul. Biała 8 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i kontaktując się pod nr tel. 50*******64.
10. Przedmiot konkursu można oglądać tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Cena: 30 000 zł brutto
Dodano: 3 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jawiszowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]