Syndyk sprzeda udział w niezabudowanej działce – las

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Zbyszyńskiego– osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki udziału wynoszącego 1/15 część w prawie własności niezabudowanej działki Nr 239 o pow. 32 616 m2, obręb 45 w miejscowości Pólka Raciąż, m. Raciąż
Działka Nr 239 stanowi las.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 1.700 zł.(słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).
Oferty należy składać na adres Kancelarii Syndyka Beaty Garbacz, ul. Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym V GUp „of” 88/20 – działka 239, Pólka Raciąż i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 170 zł (słownie: sto siedemdziesiat złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Zbigniewa Zbyszyńskiego 87 1140 2004 0000 3802 7933 0081, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 88/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Beaty Garbacz, w dniu 31.03.2021 roku Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Zbyszyńskiego.
Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr Katarzynę Janisz jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w uzasadnionych przypadkach

Cena: 1 700 zł brutto
Dodano: 12 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pólka-Raciąż
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]