Syndyk sprzeda udział w prawie własności.

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 132/21/S, informuje
o sprzedaży udziału w wysokości 3/16 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 544/1 obręb 0003- Jasień gm. Brzesko o pow. 0,58 ha, powiat brzeski, województwo małopolskie, opisanej księgą wieczystą TR1B/00009977/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzeski, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Szczegółowy opis i oszacowanie udziału w nieruchomości zawarte są w operacie szacunkowym z dnia
26 kwietnia 2021 roku sporządzonym przez Rzeczoznawcę Majątkowego – mgr Ryszarda Chudego,
33-100 Tarnów, ul. Przybyłkiewicza 4. Operat jest do wglądu w kancelarii syndyka przy
ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456, adres mailowy: konkursofertsjz@op.pl).

Sprzedaż udziału w nieruchomości odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie mniejszą niż 2250,00 zł. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim w terminie do 9 lipca 2021 do godziny 17.00 w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie
i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej na rachunek bankowy funduszów masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka.

Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty decyduje natomiast data uznania rachunku bankowego.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2021 r o godzinie 9.00 w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości.

Cena: 2 250 zł brutto
Dodano: 25 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jasień
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]