Syndyk sprzeda udział w prawie własności

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 529/19/S informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 10 grudnia 2020 uzyskał zgodę na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości obejmującej działkę nr 499, obręb ewidencyjny 0009 Damienice, gmina Bochnia, o pow. 0,18 ha, objętej księgą wieczystą
nr TR1O/00085537/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę najwyższą z zaoferowanych.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456) oraz w aktach postępowania upadłościowego w Sądzie Rejo-nowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 529/19/S.

Sprzedaż odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. nie mniej niż 19 150,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych zero groszy). Warun-kiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim, w terminie do dnia 25 marca 2021 do godziny 18.00, w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym
terminie wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej na konto funduszy masy upadłości. Szczegó-łowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka.

Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności
dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania.
O ważności wpłaty wadium decyduje data uznania konta funduszów masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2021 o godz. 13.00 w Kancelarii syndyka przy
ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy prze-niesienia własności przedmiotu konkursu.

Cena: 19 150 zł brutto
Dodano: 9 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Damienice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]