Syndyk sprzeda udziały w lokalach mieszkalnych w Radomiu, ul. Chłodna

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. V GUp 16/20 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż udziałów we współwłasności lokali mieszkalnych w trybie sprzedaży z wolnej ręki
I
Przedmiotem przetargu są wchodzące w skład masy upadłości udziały we współwłasności nieruchomości lokalowych:
a) udział 1/6 w lokalu mieszkalnym nr 1 w Radomiu przy ul. Chłodnej 13 o powierzchni użytkowej 72,51 m², dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00008160/9;
b) udział 1/2 w lokalu mieszkalnym nr 2 w Radomiu przy ul. Chłodnej 13 o powierzchni użytkowej 73,55 m², dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00008161/6;
dalej zwane Nieruchomością.
II
Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości oszacowania i wynosi dla lokalu określonego w pkt. I a) – 22.000,00 zł, dla lokalu określonego w pkt. I b) – 67.000,00 zł.
III
Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są w aktach sprawy sygn. V GUp 16/20 w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom oraz w biurze syndyka przy ul. Kościuszki 1A lok. 201, 26-610 Radom po uprzednim uzgodnieniu pocztą elektroniczną.
Nieruchomość można oglądać za uprzednim uzgodnieniem z syndykiem masy upadłości.
IV
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Przetarg sygn. V GUp 16/20” za pośrednictwem poczty na adres biura syndyka: ul. Kościuszki 1A lok. 201, 26-610 Radom.
Każda oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta – imię i nazwisko, firmę, numer PESEL lub numer wpisu do rejestru, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub CEIDG, numer konta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,
2) podpis oferenta lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z odpisem z rejestru,
3) zezwolenia i zgody, jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one wymagane przez ustawę lub umowę albo oświadczenie, iż do nabycia przedmiotu przetargu zezwolenia i zgody nie są wymagane,
4) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, spełnieniu i akceptacji jego warunków,
5) oferowaną cenę (określoną w wartości kwotowej) równą co najmniej cenie wywoławczej za wskazany przedmiot przetargu,
6) oświadczenie, że oferent zapoznał się lub na własne ryzyko odstąpił od zapoznania się z wyceną przedmiotu przetargu, jego stanem faktycznym i prawnym oraz nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
7) dowód wpłaty wadium.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Oskar Szpotański w upadłości, NRB: 59 9129 0001 0061 0602 6787 0001; za datę uiszczenia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego masy upadłości.
Termin na składanie ofert i wpłatę wadium upływa dnia 31.05.2021 o godzinie 15.00.
V
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 07.06.2021 na posiedzeniu niejawnym w kancelarii syndyka, ul. Kościuszki 1A lok. 201, 26-610 Radom.
Syndyk masy upadłości zastrzega możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Cena: 89 000 zł brutto
Dodano: 11 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Radom
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]