Syndyk Sprzeda Udziały w Nieruchomości

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Doroty Rudnickiej (sygn. akt: XIX GUp 1347/20) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udziały w czterech nieruchomościach (ujęte w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłej pod pozycjami od 1 do 4), tj:
1) udział w wysokości 1/4 części w nieruchomości gruntowej w Chotomowie (gm. Jabłonna) przy ul. Żeligowskiego, stanowiącej działkę o nr ewid. 393/9, obręb 3 Chotomów, o pow. 500 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej ok. 60 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej ok. 39,5 m2, wartość którego to udziału została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 61.950,00 zł,
2) udział w wysokości 1/4 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Chotomowie (gm. Jabłonna) przy ul. Żeligowskiego, stanowiącej działkę o nr ewid. 393/8, obręb 3 Chotomów, o pow. 481 m2, wartość którego to udziału została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 27.420,00 zł,
3) udział w wysokości 3/32 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Chotomowie (gm. Jabłonna) przy ul. Żeligowskiego, stanowiącej działki o nr ewid. 393/5 i 393/11, obręb 3 Chotomów, o pow. 698 m2, wykorzystywane jako droga wewnętrzna, wartość którego to udziału została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 61,00 zł,
4) udział w wysokości 1/8 części w nieruchomości gruntowej w Chotomowie (gm. Jabłonna) przy ul. Przechodniej 5, stanowiącej działkę o nr ewid. 521/5, obręb 3 Chotomów, o pow. 700 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej ok. 87 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej ok. 40 m2, wartość którego to udziału została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 62.060,00 zł.

Jednocześnie informuję, iż syndyk dokona zbycia ww. składników masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady:
i) ceny wywoławcze ww. składników stanowić będą ww. ich wartości oszacowania,
ii) przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości upadłej wadium w odpowiednich kwotach:
ad 1) 10.000,00 zł,
ad 2) 5.000,00 zł,
ad 3) 10,00 zł,
ad 4) 10.000,00 zł,

iii) postąpienie w licytacjach ww. składników ustala się odpowiednio na kwoty minimum:
ad 1) 1.000,00 zł,
ad 2) 500,00 zł,
ad 3) 10,00 zł,
ad 4) 1.000 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz – syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta D. Rudnicka – udział Nr___”). Otwarcie ofert nastąpi 28 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 (z uwagi na stan epidemii COVID-19 wyłączony jest udział osób trzecich).

Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.

Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.

W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 268 645 w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak małpa biuro-syndyk.pl). Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka

Cena: 61 950 zł brutto
Dodano: 1 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Chotomów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]