Syndyk sprzeda udziały w sp. z o.o.

Opis:

Syndyk masy upadłości Doroty Skrodzkiej sprzeda w trybie sprzedaży z wolnej ręki 50 udziałów w Spółce „TELEKOKO” sp. z o. o z siedzibą w Iławie (KRS nr 0000351608), co stanowi 50% ogólnej liczby udziałów, za cenę 2 500 zł. Spółka prowadzi działalność w zakresie gastronomii. Spółka nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej. Nie posiada środków trwałych.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres kancelarii: Milena Bernacka-Stachniałek, ul. Kościuszki 14 lok. 2/6, 14-200 Iława do dnia 30 listopada 2023 r., godz. 10:00 (liczy się data dostarczenia oferty do kancelarii syndyka). Oferent winien złożyć oświadczenie o pokryciu wszelkich kosztów, opłat, podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży oraz zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym spółki, a także zawierać pod rygorem odrzucenia: pełne oznaczenie oferenta wraz z numerem PESEL, NIP, KRS, adres i siedzibę oferenta, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, datę sporządzenia oferty, oferowaną cenę nabycia.

Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndyk masy upadłości nie jest związany do wyboru złożonej oferty. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży udziałów na dowolnym etapie postępowania. Wszelkie koszty nabycia ponosi kupujący. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, która nastąpi po wyborze oferty przez syndyka oraz zebraniu wszelkiej dokumentacji wymaganej przez kancelarię notarialną.

Cena: 2 500 zł brutto
Dodano: 17 listopada 2023
Województwo:
Lokalizacja: Iława
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]