Syndyk sprzeda udziały w spółce Gdański Klaster Budowlany Sp. z o.o.

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup 6 udziałów o wartości nominalnej 3 000,00 zł w spółce prawa handlowego Gdański Klaster Budowlany spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Starodworskiej 1 (KRS 0000296002), wchodzących w skład masy upadłości. Przedmiotowe udziały stanowią 0,89% kapitału zakładowego spółki.
Dane bilansowe na dzień 31.12.2020 r.
• 38 153,73 zł – suma bilansowa,
• 334 000,00 zł – kapitał podstawowy,
• 10 896,04 zł – należności krótkoterminowe,
• 1 624,50 zł – aktywa trwałe (urządzenia techniczne i maszyny),
• 13 911,09 zł – zysk netto,
• (396 768,67 zł) – strata z lat ubiegłych.
Cena minimalna sprzedaży wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
Ofertę na zakup ww. udziałów należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl do dnia 31 października 2021 r.
Zatwierdzenie wyboru oferty wymaga postanowienia sędziego komisarza.

Warunki sprzedaży udziałów:
a) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
b) W przypadku otrzymania co najmniej dwóch takich samych ofert z najwyższą ceną, syndyk przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej), przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,
c) Koszty zawarcia umowy ponosi w całości oferent.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z syndykiem:
tel.: 601 627 391
email: m.figura@grantfinance.pl

Cena: 3 000 zł brutto
Dodano: 24 sierpnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Sopot
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]