Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki lokal mieszkalny

Opis:

SYNDYK SPRZEDA w trybie z wolnej ręki

prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego o nr 3, budynek 53, o powierzchni lokalu 56,10m2, położonego w m. Borów, gmina Bielawy, powiat łowicki dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu  prowadzi księgę wieczystą nr LD1O/00026482/6, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej wspólnej z posadowionym garażem wynoszącym 2/15 w prawie własności działki gruntu nr 555/2, o łącznej powierzchni 0,0700 ha, położonej w Borowie, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą nr LD1O/00025641/2.

  1. Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego.
  2. Cena wywoławcza: 80.000,00zł , osiemdziesiąt tysięcy złotych.
  3. Warunki sprzedaży: Warunki sprzedaży są określone szczegółowym regulaminem. Pisemny egzemplarz regulaminu zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.
  4. Oferty w zamkniętej kopercie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem „Oferta kupna nieruchomości w Borowie”, należy doręczyć w terminie do dnia 06 grudnia 2023 r. do godz. 14.00 na adres: Ronomlex Mariusz Dygowski , Zygmuntowo 37, 06-450 Glinojeck (obowiązuje data wpływu do siedziby syndyka).
  5. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości, na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Ing Bank Śląski SA o numerze Mariusz Dygowski 13 1050 1966 1000 0097 1047 4355 z tytułem przelewu dopisek „wadium nieruchomość w Borowie” w terminie do dnia 06 grudnia 2023 r. ( obowiązuje data uznania rachunku ).
  6. Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w siedzibie syndyka: Ronomlex Mariusz Dygowski , Zygmuntowo 37, 06-450 Glinojeck, w godz. 10:00 – 15:00, tel.: lub pod tel. 665 300 111, lub e-mail: mariusz.dygowski@wp.pl. Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.
  7. Termin otwarcia ofert: W dniu 08 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie syndyka (adres j.w.) syndyk przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję ustną, której zasady określa regulamin sprzedaży.
  8. Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu-Komisarzowi nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.
Cena: 80 000 zł brutto
Dodano: 20 listopada 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Borów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]