Syndyk sprzeda wierzytelność Upadłej Izabeli Lisieckiej

Opis:

Syndyk masy upadłości Izabeli Lisieckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 138/20), sprzeda z wolnej ręki pakiet wierzytelności Upadłej przysługujący jej na podstawie faktur VAT wystawionych z tytułu wykonanych robót budowlanych w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Wierzytelności nie są stwierdzone tytułem wykonawczym, nie jest i nie było prowadzone postępowanie sądowe celem ich dochodzenia. Wierzytelności nie są przedawnione. Wartość nominalna wierzytelności wynosi 83.792,52 zł brutto.

 

Pakiet wierzytelności zostanie sprzedany za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 20.000,00 zł. Podana wartość jest wartością brutto.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie wymagań szczegółowo określonych
w regulaminie sprzedaży.

 

Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 8 kwietnia 2021 r. do godziny 13:00 w Kancelarii Syndyka Macieja Króla, ul. Piaskowa 3/4, 61-753 Poznań wraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ-OFERTA W KONKURSIE na sprzedaż pakietu wierzytelności, sygnatura akt XI GUp 138/20”. Ofertę można również wysłać drogą pocztową na powyższy adres. Za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do Kancelarii Syndyka do 8 kwietnia 2021 r. do godziny 13:00. Syndyk zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert.

 

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w ciągu 3 dni po upływie terminu do ich składania. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Syndyka, w terminie do jednego miesiąca od dnia sporządzenia protokołu z Konkursu. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyjmowania i oceny ofert bez podania przyczyny. Zainteresowanym syndyk udzieli szczegółowych informacji oraz udostępni regulamin sprzedaży po wcześniejszym złożeniu wniosku w tym zakresie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: syndyk@krolkancelaria.pl.

Cena: 20 000 zł brutto
Dodano: 25 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]