syndyk sprzeda z wolnej ręki

Opis:

syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Drachal IX GUp 134/18 Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie posiada do sprzedaży z wolnej ręki i w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty udział do 1/2 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 444 o łącznej powierzchni 1,5 ha, położnej w Borowej gm. Puławy, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach prowadzi księgę wieczystą LU1P/00013832/0 za cenę nie niższą niż 72.375 zł ( siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) tj za 75% ceny wynikającej z operatu szacunkowego, sporządzonego przez biegłą Anne Trocką – Smoleńską
Oferty kupna należy składać pisemnie – listownie lub osobiście w biurze syndyka ( ul. Popijarska 5, 24-300 Opole Lubelskie) do dnia 27 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z napisem „Anna Barbara Drachal – sprzedaż nieruchomości oferta”. W przypadku przesłania oferty pocztą, jako dzień złożenia oferty liczy się dzień wpływu oferty do biura syndyka.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w biurze syndyka przy ul. Popijarskiej 5, 24-300 Opole Lubelskie. Kryterium wyboru oferty stanowi cena. W razie zmiany terminu rozpatrzenia ofert oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.
Szczegółowy regulamin dostępny w kancelarii syndyka.

Cena: 72 375 zł brutto
Dodano: 23 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Borowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]