Syndyk sprzeda zabudowaną nieruchomość rolną obejmującą działki

Opis:

Działka rolna

Syndyk sprzeda w drodze konkursu ofert zabudowaną nieruchomość rolną obejmującą działki gruntu nr 100, 161, 162 o powierzchni łącznej 1,95 ha, położona w miejscowości Dzierzbin Kolonia (gmina Mycielin, powiat kaliski, województwo wielkopolskie), w jednostce ewidencyjnej 300707_2 Mycielin, obrębie geodezyjnym 0005 Dzierzbin Kolonia, zapisaną w Księdze Wieczystej nr KZ1A/00033724/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu.
Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią niezabudowane tereny rolne i leśne oraz luźno rozrzucona zabudowa zagrodowa. Dojazd do zabudowanej działki nr 162 drogą o nawierzchni asfaltowej przebiegającą przez miejscowość Dzierzbin Kolonia (działka nr214) Dojazd do działki rolnej niezabudowanej poprzez teren działki 162. Działka nr 100 usytuowana śródpolnie – nie ma bezpośredniego dojazdu do drogi publicznej.
Na działce nr 162 usytuowane są nieniesienia budowlane w postaci:
– rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego w stanie surowym otwartym,
– budynku gospodarczo – inwentarskiego
– budynku gospodarczego
Teren siedliska nieogrodzony i niezagospodarowany.
Uzbrojenie terenu:
– sieć wodociągowa
– sieć elektroenergetyczna
Działka nr 100 – 0,3600 ha
Działka usytuowana śródpolnie stanowi łąki i nieużytki. Posiada kształt regularny. Dojazd utrudniony.
Struktura użytków
łąki trwałe VI 0,2500 ha 70 %
nieużytki 0,1100 ha 30%
RAZEM: 0,3600 ha 100%
Na działce we frontowej części znajduję się naniesienia w postaci przerwanej budowy budynku mieszkalnego, w głębi znajduje się budynek gospodarczo – inwentarski oraz budynek gospodarczy przybudowany do budynku znajdującego się na innej nieruchomości. Działka niezagospodarowana i nieogrodzona.
Działka nr 161 – 0,7000 ha
Działka stanowi w całości grunty orne w III klasie bonitacyjnej.
Grunt o regularnym kształcie z dojazdem poprzez teren działki 162 drogami śródpolnymi.
BUDYNEK MIESZKALNY
Budynek murowany, parterowy z poddaszem nieużytkowym z dachem dwuspadowym.
Dane techniczne:
– Powierzchnia zabudowy – 127 m2
– Rok budowy – przerwana ok. 10 lat temu.
Budynek gospodarczo – inwentarski
Obiekt murowany z pustaków żużlowych, parterowy z dachem dwuspadowym krytym eternitem, bez podpiwniczenia. Do budynku dobudowano pom. gospodarcze z pustaków betonowych.
Dane techniczne
– Powierzchnia zabudowy – 140 m2
– Rok budowy – brak danych
Budynek gospodarczy
Obiekt murowany z pustaków żużlobetonowych, parterowy z dachem jednospadowym krytym papą, bez podpiwniczenia, przybudowany do budynku znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości. W budynku instalacja elektryczna, stan techniczny średni. Standard wykończenia – bardzo niski. Budynek aktualnie wykorzystywany jest jako mieszkalny (pokój). Wejście do budynku od strony działki nie wchodzącej w zakres wyceny.
Dane techniczne:
– Powierzchnia użytkowa – 25 m2
– Rok budowy – brak danych.
Oferty należy składać w terminie 30 dni na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzata Mikołajczyk: ul. Rzymska 60, 62-800 Kalisz listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii, nie zaś nadania oferty). Oferta, która wpłynęła do ww. kancelarii po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 64 1320 1537 2417 2385 2000 0001 z dopiskiem „Konkurs ofert – sygn. akt. V GUp 266/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
Syndyk prosi o zapoznanie się z regulaminem przetargu przed złożeniem oferty, który jest dostępny w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzata Mikołajczyk, ul. Pułaskiego 41, 62-800 Kalisz. Osobom zainteresowanym mogę również przesłać regulamin przetargu drogą elektroniczną
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzata Mikołajczyk ul. Rzymska 60, 62-800 Kalisz wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 266/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym V GUp 266/20” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Ewę Jung z dnia 7 października 2020 roku jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka Małgorzaty Mikołajczyk – ul. Pułaskiego 41, 62-800 Kalisz w godz. 12.00 – 16.00 w dni robocze po uprzednim umówieniu się na termin oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 266/20, w Sądzie Rejonowym w Kaliszu V Wydział Gospodarczy ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz.
Oferty należy składać w terminie 30 dni na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzata Mikołajczyk: ul. Rzymska 60, 62-800 Kalisz listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii, nie zaś nadania oferty).
Decydująca jest data wpływu oferty do ww. kancelarii. Oferta, która wpłynęła do ww. kancelarii po terminie nie będzie rozpatrywana.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie wyznaczonym przez syndyka w biurze syndyka przy ul. Pułaskiego 41, 62-800 Kalisz. O terminie otwarcia ofert syndyk poinformuje oferentów odrębnym pismem.
Szczegóły regulaminu przetargu dostępne są w Kancelarii Syndyka.

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Cena: 160 000 zł brutto
Dodano: 12 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dzierzbin-Kolonia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]