syndyk sprzeda zorganizowaną część przedsiębiorstwa

Opis:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOOR-POL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kartoszynie. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 194/21.

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „DOOR-POL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartoszynie (NIP: 5842414839, REGON: 192119166, KRS: 0000019387) ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 1. Przedmiotem przetargu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa działającego pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOOR-POL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartoszynie (84-110) ul. Budowlana nr 4, KRS 0000019387, REGON: 192119166, NIP: 5842414839, w upadłości w rozumieniu art. 551 c. tj. jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej spółki – wyłącznie w części zlokalizowanej w miejscowości Biskupiec ul. Sztynwaldzka 6 – obejmującej:
 2. prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działki nr 478/2, 479/2, 480/1, 480/2, 480/3, 482/3, 484/2, 484/5, 484/7 o łącznej powierzchni 3,1748 ha, położonej w miejscowości Biskupiec przy ulicy Sztynwaldzkiej 6, gmina Biskupiec, powiat nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie, które są objęte księgami wieczystymi nr EL1N/00021213/1, EL1N/00018159/0, EL1N/00021214/8, EL1N/00021301/5, EL1N/00021302/2, EL1N/00025803/2, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
 3. środki techniczne położone na ww. opisanej nieruchomości:
 • centrum obróbcze CNC do drewna Ima;
 • centrum obróbcze CNC do drewna Ima;
 • centrum obróbcze CNC do drewna Ima;
 • wózek widłowy Nissan;
 • wózek widłowy Mitsubishi;
 • dwa paleciaki ręczne;
 • paletyzator Siat MW2 Type A;
 • strugarka do drewna Michael Weinig K.G., rok 1970, Type PPA 22/8;
 • MAKTEK – DUST COLLECTOR Model FM300S PLUS;
 • Heinrich Kuper Sageblattlange 5700;
 • tunel termiczny;
 • HIMMEL HG 3300;
 • samochód dostawczy VOLVO FL6 08;
 • maszyna do produkcji drzwi;
 • regały magazynowe 60 sztuk;
 • odciąg Złom blacha ocynkowana;
 • dwa stoły do montażu.
 1. materiały do produkcji, półprodukty i produkty.
 2. Raport z wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz załącznikami udostępniony jest do wglądu w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.
 3. Cena wywoławcza wynosi 3 342 625,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych).
 4. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2023 r. bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, 80-126 Gdańsk ul. Piekarnicza 10 listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu).
 5. Wymagane jest wadium w wysokości 334 262,50 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote 50/100). Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy syndyka prowadzony dla masy upadłości PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWEGO „DOOR-POL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości pod nr rachunku prowadzonym w banku ING Bank Śląski 57 1050 1764 1000 0090 8125 2422 (posiadacz rachunku: Mogiełka Doradztwo Restrukturyzacyjne Sp. z o.o.) najpóźniej do dnia 11 grudnia 2023 r.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2023 roku, godzina 9:00, sala B65 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, 80-126 Gdańsk ul. Piekarnicza 10.
 7. Regulamin przetargu dostępny jest w aktach sprawy pod sygn. VI GUp 194/21 oraz w Kancelarii Syndyka – tel. 692 158 783, e-mail: pmogielka@mogielka.pl.
Cena: 3 342 625 zł brutto
Dodano: 16 listopada 2023
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]