Tartak przetarg na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

Opis:

Tartak Płociczno Sp. z o.o w upadłości z siedzibą w Płocicznie. Sąd Rejonowy
w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 83/16.
Syndyk masy upadłości Tartak Płociczno Sp. z o.o w upadłości z siedzibą w Płocicznie, ogłasza
przetarg na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na podstawie uchwały Rady
Wierzycieli z dnia 6.listopada 2019 r., w której to zostały zatwierdzone warunki przetargu i aukcji.
I. Przedmiotem przetargu zorganizowanej części przedsiębiorstwa są:
1. prawo własności nieruchomości budynkowej zabudowanej KW SU1S/4858 4/8 oraz grunt jako prawo użytkowania wieczystego w szczególności działka nr 944 o pow. 6,2137 ha, której oszacowanie wynosi 6.100.000 zł netto;
2. prawo własności ruchomości jako środków trwałych przedsiębiorstwa składających się z linii do przetarcia drewna iglastego bez budynków w tym sortownika drewna stanowiący wartość 10% przedmiotowej linii, położonej w obrębie wsi Płociczno-Tartak, gm. Suwałki dz. Nr 944, której oszacowanie wynosi 10.514.160 zł netto;
3. prawo własności ruchomości położonej w obrębie wsi Płociczno-Tartak, gm. Suwałki, w szczególności dz. nr 944 z pominięciem ruchomości:
– wobec których zostały złożone wnioski o wyłączenie ze spisu inwentarza, a wobec których
nie zapadły prawomocne orzeczenia (wnioski w aktach sprawy);
– zostały ujęte w opinii biegłego, natomiast wyłączone ze spisu inwentarza (spis nieobjętych
składników w aktach sprawy);
– wobec których został złożony wniosek o sprzedaż z wolnej ręki z uwagi na wiek i małą
wartość ruchomości (ruchomości drobne);
– których oszacowanie wynosi 1.188.746 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych) netto.
II. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki – ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa oraz w aktach sprawy pod sygn. VIII GUp 83/16,
III. Cena wywoławcza 11.749.918,62zł (słownie: jedenaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 62/100), stanowiąca 66% wartości oszacowania ZCP.
W związku ze sprzedażą majątku dłużnika jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
sprzedaż taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 października 2018 r.nr 0114-KDIP1-1.4012.551.2018.2.MMA.
IV. Pisemne oferty należy składać do dnia 25.02.2020 roku na adres: Kancelarii Syndyka
Daniel Zabłocki – ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, z podaniem sygn. akt VIII GUp 83/16.
V. Wymagane wadium w wysokości 1.174.991,86zł należy przelać na rachunek w banku ING Bank:
PL 55 1050 195 3 1000 00 90 3108 174 9 z dopiskiem: Przetarg na zorganizowaną część
przedsiębiorstwa TARTAK Płociczno Sp. z o.o. najpóźniej do dnia 25.02.2020 roku.
VI. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka lub kancelarii notarialnej dnia 28.02.2020 roku.
VII. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr. tel. 696 115 643 lub adresem e-mail

Zdjęcie dołączone do ogłoszenia jest jedynie poglądowe i nie stanowi jego części

Cena: 11 749 918 zł brutto
Dodano: 21 listopada 2019
Województwo:
Lokalizacja: Płociczno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]