Udział 1/2 w nieruchomości Ostróda, ul. Garnizonowa 1

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci:
udziału o wielkości 1/2 prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, tj. działek nr 37/1 i 37/2 o łącznej powierzchni 0,1192 ha, położonej w Ostródzie, przy ul. Garnizonowej 1, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1O/00014230/5.

!!! UWAGA POZOSTAŁĄ CZEŚĆ UDZIAŁU (DODTATKOWE ½) TAKŻE MOŻNA NABYĆ OD SYNDYKA ZA TĘ SAMĄ CENĘ !!!

Skrótowy opis:
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr EL1O/00014230/5 (działki ewidencyjne nr 37/1 i 37/2 obręb 0004 m. Ostróda). Działki ewidencyjne nr 37/1 i 37/2 stanowią zwarty kompleks o łącznej powierzchni 0,1192 ha. Działka ewidencyjna nr 37/2 zabudowana jest pięcioma budynkami produkcyjnymi. Część terenu wokół budynków utwardzona jest płytami betonowymi. Brama wjazdowa jest stalowa. Wzdłuż ulicy Garnizonowej przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i gazowa. Budynki o numerach ewidencyjnych 37;1, 37/;2, 37;3, 37;4, 37;5 stanowią zwarty kompleks. Są to budynki murowane jednokondygnacyjne. Budynek wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Woda ciepła podgrzewana jest za pomocą bojlera elektrycznego. Część budynku ogrzewana jest za pomocą pieca na paliwa stałe.

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, tj. działek nr 37/1 i 37/2 o łącznej powierzchni 0,1192 ha, położonej w Ostródzie, przy ul. Garnizonowej 1, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1O/00014230/5.Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 203.718,50 zł (słownie: dwieście trzy tysiące siedemset osiemnaście złotych 50/100).
2. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka: Syndyk Milena Bernacka-Stachniałek, ul. Kościuszki 14/2/6, 14-200 Iława. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.
3. Konkurs ofert polega na nadesłaniu na adres Kancelarii Syndyka (Syndyk Milena Bernacka-Stachniałek, ul. Kościuszki 14/2/6, 14-200 Iława), pisemnej bezwarunkowej oferty (w języku polskim) z określeniem oferowanej ceny (nie niższej niż cena wywoławcza), z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu – Ostróda, ul. ul. Garnizonowa 1” lub na adres email Kancelarii Syndyka z tytułem e-mail: „Oferta zakupu – Ostróda, ul. ul. Garnizonowa 1”
4. Oferty można składać do dnia 15 grudnia 2023 roku, a decydująca jest data wpływu oferty pisemnej lub wiadomości e-mail do Kancelarii Syndyka (nie data nadania).
5. Oferent składając ofertę nabycia zobowiązuje się zapłacić zaoferowaną cenę oraz należne podatki, koszty i opłaty związane z nabyciem w/w mienia.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem wykluczenia z konkursu.
7. Oferta, pod rygorem wykluczenia z konkursu, powinna zawierać wszystkie następujące elementy: a) Imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę spółki wraz z oznaczeniem jego siedziby, telefon kontaktowy, adres do korespondencji; b) Podpis: gdy oferent jest osobą fizyczną – tej osoby, gdy oferent jest osobową spółką prawa handlowego lub osobą prawną – osoby uprawnionej do reprezentacji zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub aktualnym dokumentem rejestrowym; c) Datę sporządzenia oferty; d) W przypadku spółek – wypis z właściwego rejestru; e) W przypadku spółek – zgodę organów spółki na zakup nieruchomości; f) Oferowaną cenę nabycia nieruchomości (nie niższą od cenę minimalną); g) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem sprzedaży i warunkami postępowania oraz że akceptuje je bez zastrzeżeń; h) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń; i) Oświadczenie, że oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
8. Oferty sprzeczne z warunkami regulaminu bądź niekompletne mogą zostać odrzucone i wówczas nie będą uwzględniane przy rozstrzygnięciu konkursu.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 18 grudnia 2023 roku o godz. 9:00.
10. O wyborze oferty Syndyk powiadamia wyłącznie oferenta z najwyższą ofertą, a w razie gdyby złożono kilka ofert z najwyższa ceną – Syndyk może wybrać dowolną z tych ofert lub przeprowadzić dalszy tok konkursu wyłącznie pomiędzy tymi oferentami ustnie lub środkami porozumiewania się na odległość (np. telefonicznie), a postąpienie nie będzie niższe niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
11. Konkurs jest ważny choćby złożona została tylko jedna oferta.
12. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi maksymalnie w terminie ośmiu tygodni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. wyboru oferty).
13. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest zapłacić całą cenę przed zawarciem umowy przenoszącej własność – w terminie wyznaczonym przez Syndyka, pod rygorem odstąpienia przez Syndyka, przy czym decydujący jest wpływu ceny na rachunek masy upadłości. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny, a szczegółowe informacje zawiera opinia sporządzona przez biegłego rzeczoznawcę oraz Warunki sprzedaży nieruchomości – dostępne w Kancelarii Syndyka oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka.

Cena: 203 719 zł brutto
Dodano: 15 listopada 2023
Województwo:
Lokalizacja: Ostróda
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]