Udział 1/2 w nieruchomości Ostróda, ul. Garnizonowa 3

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci:
udziału o wielkości 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, tj. działek nr 38/5 i 38/6 o łącznej powierzchni 0,0479 ha, położonej w Ostródzie, przy ul. Garnizonowej 3, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1O/00034850/3.

!!! UWAGA POZOSTAŁĄ CZEŚĆ UDZIAŁU (DODTATKOWE ½) TAKŻE MOŻNA NABYĆ OD SYNDYKA ZA TĘ SAMĄ CENĘ !!!

Skrótowy opis:
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr EL1O/00034850/3. Działki ewidencyjne nr 38/5 i 38/6 stanowią zwarty kompleks o łącznej powierzchni 0,0479 ha. Działki te zabudowane są budynkiem biurowym, budynkiem garażu i budynkiem stacji trafo. Część terenu wokół budynków utwardzona jest płytami betonowymi. Brama wjazdowa i furtka są stalowe. Wzdłuż ulicy Garnizonowej przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i gazowa. Budynek biurowy jest to budynek murowany, dwukondygnacyjny z dachem płaskim – stropodach. Budynek położony jest w zabudowie zwartej z budynkiem garażu. W budynku wydzielone zostały pomieszczenie biurowe, łazienki oraz część socjalna. Z budynku biurowego jest przejście do budynku garażu, który przylega do północnej ściany budynku biurowego. Budynek wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową (piec dwufunkcyjny na gaz zlokalizowany jest w łazience). Budynek garażu jest to budynek murowany, jednokondygnacyjny z dachem pokrytym papą. Budynek stacji trafo jest to budynek murowany, z dachem jednospadowym – stropodachem pokrytym papą. Budynek w przeszłości wykorzystywanym jako spawalnia. W części budynku znajduje się transformator, a część budynku stanowiła w przeszłości lakiernię.

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci udziału o wielkości 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, tj. działek nr 38/5 i 38/6 o łącznej powierzchni 0,0479 ha, położonej w Ostródzie, przy ul. Garnizonowej 3, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1O/00034850/3. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 177.326,50 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 50/100).
2. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka: Syndyk Milena Bernacka-Stachniałek, ul. Kościuszki 14/2/6, 14-200 Iława. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.
3. Konkurs ofert polega na nadesłaniu na adres Kancelarii Syndyka (Syndyk Milena Bernacka-Stachniałek, ul. Kościuszki 14/2/6, 14-200 Iława), pisemnej bezwarunkowej oferty (w języku polskim) z określeniem oferowanej ceny (nie niższej niż cena wywoławcza), z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu – Ostróda, ul. ul. Garnizonowa 3” lub na adres email Kancelarii Syndyka z tytułem e-mail: „Oferta zakupu – Ostróda, ul. ul. Garnizonowa 3”
4. Oferty można składać do dnia 15 grudnia 2023 roku, a decydująca jest data wpływu oferty pisemnej lub wiadomości e-mail do Kancelarii Syndyka (nie data nadania).
5. Oferent składając ofertę nabycia zobowiązuje się zapłacić zaoferowaną cenę oraz należne podatki, koszty i opłaty związane z nabyciem w/w mienia.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem wykluczenia z konkursu.
7. Oferta, pod rygorem wykluczenia z konkursu, powinna zawierać wszystkie następujące elementy: a) Imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę spółki wraz z oznaczeniem jego siedziby, telefon kontaktowy, adres do korespondencji; b) Podpis: gdy oferent jest osobą fizyczną – tej osoby, gdy oferent jest osobową spółką prawa handlowego lub osobą prawną – osoby uprawnionej do reprezentacji zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub aktualnym dokumentem rejestrowym; c) Datę sporządzenia oferty; d) W przypadku spółek – wypis z właściwego rejestru; e) W przypadku spółek – zgodę organów spółki na zakup nieruchomości; f) Oferowaną cenę nabycia nieruchomości (nie niższą od cenę minimalną); g) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem sprzedaży i warunkami postępowania oraz że akceptuje je bez zastrzeżeń; h) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń; i) Oświadczenie, że oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
8. Oferty sprzeczne z warunkami regulaminu bądź niekompletne mogą zostać odrzucone i wówczas nie będą uwzględniane przy rozstrzygnięciu konkursu.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 18 grudnia 2023 roku o godz. 9:00.
10. O wyborze oferty Syndyk powiadamia wyłącznie oferenta z najwyższą ofertą, a w razie gdyby złożono kilka ofert z najwyższa ceną – Syndyk może wybrać dowolną z tych ofert lub przeprowadzić dalszy tok konkursu wyłącznie pomiędzy tymi oferentami ustnie lub środkami porozumiewania się na odległość (np. telefonicznie), a postąpienie nie będzie niższe niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
11. Konkurs jest ważny choćby złożona została tylko jedna oferta.
12. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi maksymalnie w terminie ośmiu tygodni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. wyboru oferty).
13. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest zapłacić całą cenę przed zawarciem umowy przenoszącej własność – w terminie wyznaczonym przez Syndyka, pod rygorem odstąpienia przez Syndyka, przy czym decydujący jest wpływu ceny na rachunek masy upadłości. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny, a szczegółowe informacje zawiera opinia sporządzona przez biegłego rzeczoznawcę oraz Warunki sprzedaży nieruchomości – dostępne w Kancelarii Syndyka oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka.

Cena: 177 327 zł brutto
Dodano: 15 listopada 2023
Województwo:
Lokalizacja: Ostróda
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]