Udział 1/3 w mieszkaniu w Iławie, ul. Baczyńskiego 6

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci:
udziału o wielkości 1/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 12, położonego w Iławie, przy ul. Baczyńskiego 6 o łącznej powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 62,46 m2, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Iławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1I/00059655/1.

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci udziału o wielkości 1/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 12, położonego w Iławie, przy ul. Baczyńskiego 6 o łącznej powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 62,46 m2, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Iławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1I/00059655/1. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 91.120 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100).
2. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka: Syndyk Milena Bernacka-Stachniałek, ul. Kościuszki 14/2/6, 14-200 Iława. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.
3. Konkurs ofert polega na nadesłaniu na adres Kancelarii Syndyka (Syndyk Milena Bernacka-Stachniałek, ul. Kościuszki 14/2/6, 14-200 Iława), pisemnej bezwarunkowej oferty (w języku polskim) z określeniem oferowanej ceny (nie niższej niż cena wywoławcza), z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu – Ostróda, ul. Baczyńskiego 6” lub na adres email Kancelarii Syndyka z tytułem e-mail: „Oferta zakupu – Ostróda, ul. Baczyńskiego 6”
4. Oferty można składać do dnia 7 grudnia 2023 roku, a decydująca jest data wpływu oferty pisemnej lub wiadomości e-mail do Kancelarii Syndyka (nie data nadania).
5. Oferent składając ofertę nabycia zobowiązuje się zapłacić zaoferowaną cenę oraz należne podatki, koszty i opłaty związane z nabyciem w/w mienia.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem wykluczenia z konkursu.
7. Oferta, pod rygorem wykluczenia z konkursu, powinna zawierać wszystkie następujące elementy: a) Imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę spółki wraz z oznaczeniem jego siedziby, telefon kontaktowy, adres do korespondencji; b) Podpis: gdy oferent jest osobą fizyczną – tej osoby, gdy oferent jest osobową spółką prawa handlowego lub osobą prawną – osoby uprawnionej do reprezentacji zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub aktualnym dokumentem rejestrowym; c) Datę sporządzenia oferty; d) W przypadku spółek – wypis z właściwego rejestru; e) W przypadku spółek – zgodę organów spółki na zakup nieruchomości; f) Oferowaną cenę nabycia nieruchomości (nie niższą od cenę minimalną); g) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem sprzedaży i warunkami postępowania oraz że akceptuje je bez zastrzeżeń; h) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń; i) Oświadczenie, że oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.
8. Oferty sprzeczne z warunkami regulaminu bądź niekompletne mogą zostać odrzucone i wówczas nie będą uwzględniane przy rozstrzygnięciu konkursu.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 8 grudnia 2023 roku o godz. 9:00.
10. O wyborze oferty Syndyk powiadamia wyłącznie oferenta z najwyższą ofertą, a w razie gdyby złożono kilka ofert z najwyższa ceną – Syndyk może wybrać dowolną z tych ofert lub przeprowadzić dalszy tok konkursu wyłącznie pomiędzy tymi oferentami ustnie lub środkami porozumiewania się na odległość (np. telefonicznie), a postąpienie nie będzie niższe niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
11. Konkurs jest ważny choćby złożona została tylko jedna oferta.
12. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi maksymalnie w terminie ośmiu tygodni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. wyboru oferty).
13. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest zapłacić całą cenę przed zawarciem umowy przenoszącej własność – w terminie wyznaczonym przez Syndyka, pod rygorem odstąpienia przez Syndyka, przy czym decydujący jest wpływu ceny na rachunek masy upadłości. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny, a szczegółowe informacje zawiera opinia sporządzona przez biegłego rzeczoznawcę oraz Warunki sprzedaży nieruchomości – dostępne w Kancelarii Syndyka oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka.

Cena: 91 120 zł brutto
Dodano: 15 listopada 2023
Województwo:
Lokalizacja: Iława
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]