Udział w nieruchomości zabudowanej bungalowami – Jora Wielka 53A

Opis:
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg, przedmiotem którego jest łączne zbycie:
a) udział 15/17 we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Jora Wielka 53a obręb 7, Jora Wielka, województwo warmińsko – mazurskie, powiat mrągowski, gmina mikołajki, powierzchnia: 0,7996 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr OL1M/00038175/3 obejmującej działki ewid. o nr: 342/48, 349/49, 342/50, 342/51, 342/52, 342/53, 342/54, 342/55, 342/56, 342/57, 342/58, 342/59, 342/60, 342/61, 342/62, 342/63, 342/64, 342/65, 342/73 342/74, 342/75, 342/76, 342/77, 342/78, 342/79 powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki ewid. nr 342/46, (podział geodezyjny na chwilę obecną nie ujawniony w treści księgi wieczystej) wraz z prawem do wyłącznego korzystania z:
budynków bungalowów aktualnie posadowionych na terenie działek ewid. o nr:
i) 342/57 – bungalow oznaczony numerem 1,
ii) 342/59 – bungalow oznaczony numerem 2,
iii) 342/49 – bungalow oznaczony numerem 3,
iv) 342/48 – bungalow oznaczony numerem 4,
v) 342/74 – bungalow oznaczony numerem 6,
vi) 342/76 – bungalow oznaczony numerem 7,
vii) 342/77 – bungalow oznaczony numerem 8,
viii) 342/78 – bungalow oznaczony numerem 9,
ix) 342/62 – bungalow oznaczony numerem 10,
• budynków bungalowów, które ewentualnie zostaną posadowione w przyszłości na pozostałych działkach ewidencyjnych, w tym budynków bungalowów o nr 12, 13, 14, 15 i 17, które ewentualnie zostaną posadowione kolejno na działkach ewid.: 342/55, 342/54, 342/53, 342/52, 342/73.
b) prawo własności do kompletów ruchomości stanowiących wyposażenie budynków bungalowów oznaczonych nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
łącznie („Przedmiot Przetargu”).
Cena wywoławcza za Przedmiot Przetargu stanowi kwotę 1 730 342,00 (milion siedemset trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści dwa) złotych netto.
Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r. w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa do godziny 17:00 lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).
Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 170 000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej o nr: 29 1750 0009 0000 0000 2719 2165.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Dworcowej 3 w Olsztynie, w dniu 19 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00, w sali nr 14.
Operat szacunkowy określenia wartości przedmiotu przetargu oraz szczegółowe warunki przetargu są dostępne w Biurze Syndyka w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o ich udostępnienie na adres: kancelaria@saltarski.com oraz w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w aktach postępowania upadłościowego Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzonego pod sygn. akt V GUp 22/13.Szczegółowe warunki przetargu oraz wyciąg z operatu dostępne również na stronie internetowej Syndyka – www.saltarski.com. Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem: kancelaria@saltarski.com.
Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 puin).
Zapraszam do udziału w przetargu
Syndyk Tycjan Saltarski
Cena: 1 730 342 zł brutto
Dodano: 16 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jora Wielka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]