Upadłość konsumencka – Syndyk sprzeda z wolnej ręki mieszkanie nr 4 w Witowie 8, gm. Krośniewice

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki w trybie konkursu ofert lokal mieszkalny nr 4 położony w miejscowości Witów 8, gmina Krośniewice, dla którego Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą nr LD1Y/00055730/9,

za cenę oszacowania, tj. 27.200 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) złotych.

Pisemne oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 2.720,00 zł (dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych) na rachunek bankowy syndyka Pawła Dłużniewskiego w ING Bank Śląski S.A. numer 10 1050 1575 1000 0090 9512 4443 należy składać do dnia 11 czerwca 2021 r. (data wpływu oferty do biura syndyka), na adres syndyka: 90-418 Łódź, ul. Kościuszki 1 lok. 2.22, z napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości”.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie syndyka, adres jw.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także możliwość przeprowadzenia dodatkowej licytacji między oferentami, którzy złożyli zbliżone kwotowo i najkorzystniejsze oferty, jeśli różnica między oferowanymi cenami jest mniejsza niż 10 (dziesięć) % oferowanej najwyższej ceny oraz możliwość zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru lub unieważnienie postępowania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs, zalicza się na poczet ceny sprzedaży; wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu; wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka. Warunkiem zawarcia umowy jest zapłata całej ceny sprzedaży na rachunek syndyka przed podpisaniem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wyboru oferty. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę. Nieruchomość można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem, tel. : 723 163 760; e-mail : syndyk207@wp.pl.

Informacje – tel. : 723 163 760; e-mail : syndyk207@wp.pl.

Cena: 27 200 zł brutto
Dodano: 26 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kutno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]