XIX GUp 529/20 syndyk sprzeda wierzytelność

Opis:

Syndyk masy upadłości Tomasza Kiesio w postępowaniu o sygn. akt XIX GUp 529/20, posiadając zgodę Sędziego-komisarza ogłasza o sprzedaży w trybie sprzedaży z wolnej ręki pakietu wierzytelności i praw wchodzących w skład masy upadłości wierzytelności przysługujących upadłemu od PKE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS:0000178523 z tytułu kaucji gwarancyjnej i z tytułu wykonanych robót budowlanych o łącznej wartości nominalnej 175.279,60 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć 60/100) za cenę niemniejszą niż 5.575,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia 2021 roku osobiście w biurze syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa lub przesłać na wskazany powyżej adres listem poleconym (decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania). Oferta musi zawierać oznaczenie oferenta z podaniem jego nazwy lub imienia i nazwiska, numer KRS lub numer PESEL, adresu do korespondencji, numer telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 5 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00 w biurze syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53 w Warszawie.
W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia. Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat, oraz podatku VAT i PCC w przypadku ich wystąpienia. Ponadto nabywca złoży w umowie sprzedaży oświadczenie, że zrzeka się wobec syndyka masy upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
Potrącenie wierzytelności przysługującej Nabywcy wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. Sprzedaż wierzytelności i praw objętych niniejszym postępowaniem ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać  telefonicznie pod nr telefonu (22) 400-08-94.

Cena: 5 575 zł brutto
Dodano: 18 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]