XIX GUp 831/20 syndyk sprzeda niezabudowaną działkę we wsi Zalewa

Opis:

1. Syndyk masy upadłości Reginy Poszwy w upadłości posiadając zgodę Sędziego-komisarza ogłasza o postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącą działkę ew. nr 133/1 o powierzchni 0,8207 ha, położonej we wsi Zelwa, gmina Giby, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Augustowie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sejnach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1N/00013082/1 (dala zwana jako „Nieruchomość”) za cenę minimalną nie niższą niż 37.500,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset 00/100 złotych).

2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Dzikoń z dnia 20 sierpnia 2020 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Marcina Gałązki – ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53 w Warszawie w godz. 11.00 – 15.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 831/20 w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

3. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2021 roku na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

4. Oferta spełniająca warunki opisane w regulaminie postępowania konkursowego wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 831/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Reginy Poszwy” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

5. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych), które należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Reginy Poszwy w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 67 1090 2590 0000 0001 4660 6046, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. XIX GUp 831/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert tj.: 4 sierpnia 2021 roku, o godz. 12:00 w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok 53 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.

7. Szczegółowe informacje na temat regulaminu postępowania jak i o przedmiocie postępowania można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 22-400-08-94 lub mailowo pod adresem: biuro@beneficjum.eu

Cena: 37 500 zł brutto
Dodano: 14 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zelwa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]