Zarządca Onico S.A. sprzeda lokal przy ul. Flory 3 – 216,62 m2

Opis:
Zarządca Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości
1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo odrębnej własności nieruchomości lokalowej o powierzchni użytkowej 216,62 m², położonej w Warszawie przy ul. Flory 3 lok. 8 (dzielnica Śródmieście), dla której prowadzona jest KW o nr WA4M/00427633/0 wraz z udziałem wynoszącym 21662/300291 w nieruchomości wspólnej dla której prowadzona jest KW o nr WA4M/00045773/1. Z przedmiotu sprzedaży wyłączone są wszelkie wierzytelności wynikające z umowy najmu z dnia 28.04.2020r. powstałe do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z tym zastrzeżeniem, że czynsz najmu z umowy najmu należny będzie Kupującemu począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do zawarcia umowy sprzedaży.
2. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 5.295.876,00 zł (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych) brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).
3. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. na adres Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa.
4. Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Onico S.A. w restrukturyzacji w Warszawie o nr 49 1050 0086 1000 0090 3121 1676 z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. XVIII GRs 2/20 – nieruchomość: ul. Flory 3 lok. 8 w Warszawie” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi jawnie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa w dniu 30 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00.
6. Warunki sprzedaży przewidują możliwość przeprowadzenia aukcji pomiędzy oferentami, w przypadku gdy została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki sprzedaży. Termin rozpoczęcia aukcji to dzień 30 sierpnia 2021 r., a przewidywana godzina rozpoczęcia aukcji to 13:00. Aukcja odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Pawła Ziemiańczyka przy ul. Nowowiejskiej 10/2 w Warszawie, na zasadach określonych w warunkach przetargu. Możliwy jest udział zdalny w aukcji (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams).
7. Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 22 września 2020r. oraz umowa najmu nieruchomości z dnia 28.04.2020r. mogą zostać udostępnione oferentowi na jego wniosek – wniosek o przekazanie operatu oraz umowy należy przesłać do kancelarii Zarządcy za pośrednictwem poczty email (kancelaria@saltarski.com).
8. Szczegółowe Warunki sprzedaży zostały udostępnione do pobrania na stornie internetowej Zarządcy Onico S.A. w restrukturyzacji www.saltarski.com w zakładce Przetargi/ Nieruchomości.
9. Dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu i warunków przetargu można uzyskać w Kancelarii Zarządcy Onico S.A. w restrukturyzacji kierując korespondencję na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com oraz pod nr tel.: (22) 749-16-55.
10. Sprzedaż nieruchomości jako dokonywana w postępowaniu restrukturyzacyjnym za zgodą Sędziego – Komisarza na zasadzie art. 323 ust. 1 ustawy prawo restrukturyzacyjne wywołuje skutki jak sprzedaż dokonana przez syndyka w toku postępowania upadłościowego, tj. wywołuje skutki egzekucyjne.
11. Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Zarządca Tycjan Saltarski
Cena: 5 295 876 zł brutto
Dodano: 21 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]