Zarządca przymusowy sprzeda udziały w spółce Solar Planta Sp. z o.o.

Opis:

Zarządca przymusowy 5 (pięciu) udziałów należących do Leszka Zarzyckiego w spółce Solar Planta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000431114, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny z dnia 12 sierpnia 2016 r., sygn. I Co 1495/15, oferuje na sprzedaż 5 (pięć) udziałów należących do Leszka Zarzyckiego w spółce Solar Planta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000431114 za cenę nie niższą niż cena oszacowania przedmiotowych udziałów w łącznej kwocie 625,00 zł.

Oferty należy składać do 18 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00 w postaci elektronicznej na adres ofertysolarplanta@op.pl.

Oferta powinna zawierać:

1) oznaczenie składającego,

2) oferowaną cenę wyrażoną cyframi i słownie.

Oferty złożone po wskazanym terminie lub niezawierające wymaganych informacji pozostaną bez rozpatrzenia. Przyjmuje się za zwycięską, ofertę zawierającą najwyższą cenę. W przypadku złożenia oferty zawierającej jednakową (najwyższą cenę), decydująca będzie wcześniejsza data i godzina złożenia oferty.

Cena: 625 zł brutto
Dodano: 4 października 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]