Żyrardów, 47,11 m2, udział 1/8, 12.000 zł

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Puchalskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 309/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki po obniżonej cenie, mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci udziału w wysokości 1/8 w prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego przy ul. Legionów Polskich 63 lok. 18, 96-300 Żyrardów, o powierzchni użytkowej 47,11 m2 oraz pomieszczenia przynależnego w postaci piwnicy o powierzchni 1,50 m2. Dla przedmiotowego prawa nie została założona księga wieczysta. Dla nieruchomości gruntowej na której posadowiony jest budynek, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta macierzysta numer PL1Z/00045807/6.

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego – sygn. akt V GUp 309/20.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę; cena wywołania wynosi 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych 0/100).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania u operatora pocztowego. Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 309/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Puchalskiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Michała Szczepańskiego z dnia 13 stycznia 2021 roku może zostać udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konrad.piotrowski@pgwkancelaria.pl oraz telefonicznie: 226183089.

Cena: 12 000 zł brutto
Dodano: 15 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Żyrardów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]